2016. október 13., csütörtökDESIGN WEEK 2016, Sepsiszentgyörgy


  FELHÍVÁS

  A Design Hét Sepsiszentgyörgy keretében 2016. november 21–27. között újra megszervezzük az erdélyi designerek kiállítását.  Erre olyan designerek, formatervezők, építészek jelentkezését várjuk, akiknek elkészült vagy prototípus formájában meglévő munkáik vannak, és azokat be szeretnék mutatni a Design Hét közönségének. A kiállításra való bejelentkezés határideje 2016. október 25. Jelentkezésüket a sepsidesignweek@gmail.com címre várjuk, kérjük, az-e-mailhez mellékeljenek egy szakmai önéletrajzot és a kiállításra szánt tárgyak fotóját.2016. október 4., kedd

Új Kriterion Galéria, Csíkszereda


Cristian Sida
A narratív dripping egy formája  Kétségtelen, hogy minden képzőművészeti forma egy vagy több ellentmondásra épül. És mert egy forma sohasem semleges, mindig találunk majd olyan (rejtett vagy látszólagos) jelrendszereket, melyek értelmet adnak neki.
  Első látásra Cristian Sida festészete az absztrakt és a figuratív közötti félúton helyezkedik el. De hát tudjuk, hogy nincs abszolút központ. (Az emberi test, egy kalitka, egy kastély többé-kevésbé mindig asszimetrikus.) Úgyhogy elővigyázatosaknak kell lennünk, mert a vonalaknak és a színeknek ebben a kavalkádjában, mely könnyedén elillan a pasztell, a világos tónusok felé, a lila, a fehér-rózsaszín irányába, melyben minden beolvad mindenbe, vannak olyan elemek, melyek előbukkannak, még akkor is, ha érzünk bennük egy öntudatlan vágyat, hogy ne váljanak ki teljesen abból az archaikus káoszból, melyben szárba szökkentek, és ahová az alig sejthető hangok visszahívják őket.
  Ez a fiatal román művész (1974. április 13-án született Aradon) felhagyott az „absztraktnak” nevezett nyelvezettel, és azt dolgozta ki, amit én „drippingfigurativ”-nak minősítenék. Más művészek, még a jelentősebbek közül is, mint Jean Hélion (1904-1987), és elsősorban Nicolas de Staël (1914-1954) ledobták magukról azt a könnyed, paplanszerű nyugalmat, melyet az absztrakcionizmus jelentett a számukra.
  Tudnod kell kiszakítanod magad a könnyebbségből. Ezt teszi Cristian Sida is egy intelligens festészet révén (vajon nem ártok neki, ha egy ilyen jelzőt vágok hozzá?), mely éppen olyan érzékeny, mint amilyen megfontolt, éppen olyan konstruált, mint amilyen zsigeri. A vízszintes formák, melyek olykor a panoramikusig tágulnak, olyanok, akár egy pántlika, mely a végtelenségig pörögne, hasonlóan azokhoz a szalagokhoz, melyeket még a legutóbbi években is használunk, és melyeket a festő időnként barnára, lusta kakaószínűre, pasztellesen kecsessé fest. Szinte nincs is semmi élő, savas. Olyan ez, akár egy saga, szokatlanul narratív, szakadozottság nélküli, egy folyamatos ív. A vásznak formája tökéletes replikája Le Corbusier vízszintes ablakainak. A festő egyfajta kirobbanást, a tér érzékeny vibrálását festette meg. Vég nélküli történet ez egy óriási vektorra festve, mely úgy lebeg a folyamon, akár egy dugó. Gyakran egy képen több festmény is van. Elmondhatjuk, hogy kutyák, lovak, talán egy bakkecske van ott. Különféle fátylak abban a valóságosban, mely széttöredezik. Főleg a profilból ábrázolt emberek, akik valamire mutatnak az ujjukkal, kinyújtott karuk előre mered, sugallják azt, hogy „kívül állnak”, annál is inkább, mert a görbületek, a grafikai vonalak bevésik a megfejtésre váró síkokat. Formálisan Pollock vásznaival rokoníthatók a Sidáéi, ezek a lágyan felsértett képek. Valóban létezik egy sorsszerűség, még ha egymásra vetített síkokban is. Nyüzsögnek, zsibognak. Hitetlen szemünk előtt különféle dolgok jelennek meg: sziluettek, melyek fotogramokhoz hasonlóak. Ritkábban a szemből bemutatott figurák, akkor pedig inkább „egyiptomi” pozitúrában jelennek meg, mintha menekülnének vagy eltakarnák magukat. Menetelnek, biztatják egymást, esetleg meg is botlanak egymásban, mint Brueghel vakjai és nyomorékjai, vagy mint az indiánok, akik sorban haladnak, és átmenvén egy hágón, hogy átvegyek egy metaforát, mégpedig a westernét, a memória útvonalát rajzolják ki, mely kiáltásoktól, üvöltésektől és veszettségtől hangos. (És mert a képeket tönkreteszik, a teret pedig újraalkotják, más értelemben is „hágó” lesz, ezúttal nem geológiai, hanem földrajzi értelemben.)
  Az előbb Brueghelre céloztam, de ha egy másik elődöt kellene találni a nyugati kultúrában, még régebbit akár, mely szintén ezt a narratív drippinget űzte, ezt valószínűleg a Bayeux-i kárpitok között lehetne megtalálni, vagyis a keresztény kultúrában, egy legendákkal és a világvégéről szóló történetekkel teli középkorban.
  Mi egy előszó feladata, ha már valóban szolgálnia kell valamire? Mézesmázos képmutatással azt mondhatnánk, hogy az előszavak azokban a könyvekben töltenek be valódi szerepet, melyekben csakugyan betöltik a bevezetés funkcióját. A valóságban azonban világosan tudjuk, hogy az előszókat utólag írják, és hogy ők egy dicséretet tartalmaznak, megmagyarázzák vagy újraalkotják a szövegben megjelenő diszkurzív folyamatokat, miközben az lenne a dolguk, hogy megadják a szót az utánuk következő írásnak. Általában egy „bevezető” nem tesz semmi mást, mint hogy megismertet a szerzővel és a tekintély pecsétjét üti rá, még akkor is, ha egy előszó ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, amit esetleg elfelejtettek, vagy amit meg sem találtak a beszélgetés folyamán.
Alain (Georges) Leduc, író, művészet kritikus
(Fordította Demény Péter)

  Cristian Sida csíkszeredai kiállításának megnyitójára, 2016. október 12-én, 18. órától kerül sor az Új Kriterion Galériában (Petőfi utca 4.)

2016. szeptember 28., szerda


G4, Székelyföldi Grafikai Biennálé, Sepsiszentgyörgy, EMŰK


Dr. Szepessy Béla
Nyomódúc és/vagy számítógép
  A IV. Székelyföldi Grafikai Biennálé rendezvényeként kerül sor 2016. október 6-án 18 órátától, Dr. Szepessy Béla Nyomódúc és/vagy számítógép című könyvének bemutatójára az Erdélyi Művészeti Központban.

  Dr. Szepessy Béla írásában a digitális kép kialakulásának történetét és folyton változó lehetőségeit igyekszik bemutatni. Szeretne rámutatni arra, hogy nem eredendően új képfajtáról van szó, hanem a digitális kép a legkorábbi képteremtő eljárások logikus következménye. Természetesen rengeteg eltérés van a digitális és a tradicionális kép között, de ha ismerjük a sajátos tulajdonságaikat, akkor ezek a vélt ellentmondások feloldhatóakká válhatnak.
  A könyvet Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész mutatja be.

  Az ezt követő napon október 7-én, szintén az EMŰK-ben, a szerző vezetésével grafikai műhelyfoglalkozásra kerül sor, 11. és 13. órától, Grafika a konyhában címmel.
 A foglalkozások során olyan grafikai eljárásokat mutat be Dr. Szepessy Béla, amelyeket szinte bármelyik háztartásban el lehet végezni, különösebb műhelyfelszerelések nélkül, de megadják a nyomat elkészítésének élményét. Így jutnak el a krumpli nyomdától, a pecsételőkön át a litográfiáig, valamint megismerhetőek lesznek a transzfertechnika lehetőségei is. Szeretnék minél több gyermek és érdeklődő felnőtt számára elérhetővé, kézzelfoghatóvá, és élménnyé tenni a sokszorosító grafika varázslatos világát. A műhelyfoglalkozásra diákcsoportok jelentkezését várják.

2016. szeptember 27., kedd

G4 - Székelyföldi Grafikai Biennále, SepsiszentgyörgySZŐKE ERIKA
TERÍTSD KI A LEPEDŐT!   Sejtjük és érezzük, hogy Szőke Erika képeinek tulajdonképpeni főszereplője – a könnyebben olvasható tematikus síkok és motívumkoszorúk fedőrétege mögött – az idő, pontosabban az idő iszkolása, megfoghatatlansága, folytonos szökésben levése.  Ahhoz, hogy az időt beszéltetni tudjuk (akár képek által), óhatatlanul (test)képzetek, hangoltságok és emlékek (olykor húsba vágóan személyes, rögzülő és fakuló, képlékeny és folyton újraíródó, hol szétszálazódó, hol képekké élesedő emlékek) sokasága szükségeltetik, melyek térbelivé szerveződve, egymásba fonódva és egymástól elkülönbözve (egymáshoz képest, egymás által létezve) – egy-egy pillanat erejéig talán képesek valamit felvillantani az idő és az időben való lét titokzatos törvényszerűségeiből.
  Szavakat szeretnénk találni, legalább töredékes, fragmentált, ideig-óráig működő szavakat. Megfogni, üstökön ragadni, átmenetileg rögzíteni a lényegiséget, ami Erika munkáit áthatja. Azt, ami képekké sűrítve kirajzolódni látszik egy-egy alkotásában. Az emlékek gazdagon rajzó garmadáját. Emlékezet és tekintet egymásba bonyolódását. Emlékezés és felejtés különös, rejtelmes együttműködését, egymásra utaltságát, emlékeink szövevényes, nehezen felfejthető nyelvtanát. Az emlékezet tartományaiban sorjázó, egymást továbbíró rétegek és részhalmazok (vagy éppen vakfoltok) játékát – a generációs emlékezet pókhálószövetét, emlékeink értelem- és identitásképző szerepét. Emlékeink rögzíthetőségének, ábrázolhatóságának kérdéssességét. Nyomhagyás és felejtés  dialektikáját – emlékszinapszisok, -metasztázisok és fedőemlékek gócainak szövetét. Emlékek és vágyak, emlékképek és traumák egymásba ölelkezését.   Emlékezet és fikcionalitás beszélő viszonyát. A végesség, testben létezés és testbe vetettség tapasztalatát, a testünkre íródó kódok szorításában való létezést. Emlékeket és emléktereket, melyek lényegüket, szervezettségüket tekintve maguk is múló metaforák.  Szőke Erika (1977) képzőművész, fotográfus, a Nyitra melletti Nagykéren él és alkot. Főiskolai tanulmányait a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Képzőművészeti és Művészetpedagógiai karán végezte, mesterei Karol Baron és Jana Farmanová voltak. Munkáiban a hagyományos, analóg és digitális technikák mellett különféle experimentatív és saját fejlesztésű, a klasszikus fénykép és sokszorosított grafika határterületein mozgó eljárásokat alkalmaz. Nem ritkán afféle kiterjesztett fotókat, a fénykép és a térbeli objektum közt egyensúlyozó tárgyakat hoz létre. Műveinek központi témája a család, a családon belüli emlékképek, viszonyrendszerek és kapcsolati hálók univerzuma, a társadalmi nem és a nemi identitás artikulálódásának kérdései, valamint az emlékezet és a felejtés  kölcsönhatásainak ábrázolhatósága (akár egyéni, akár kollektív szinten). 

Csanda Máté 

  2014-ben elnyerte a III. Székelyföldi Grafikai Biennálé nagydíját. Ennek apropóján nyílik kiállítás munkáiból, az idei biennálé megnyitójának előestéljén, 2016. október 11-én 19 órától a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Kiállítótérben. Megnyitja: Csanda Máté művészettörténész 
 


  Az esemény képekben (frissítés)